LJMU Vipers A v Royals (W)

v

LJMU Falcons A v Wirral Rebels

v

LJMU Vipers B v Royals (W)

v

LJMU Vipers A v Liverpool B

Postponed from 06 Jan by LJMU

v

LJMU Falcons B v Wirral Rebels

v

LJMU Vipers A v Warrington (W)

v

LJMU Vipers B v Warrington (W)

v

LJMU Vipers B v Frodsham (W)

v

LJMU Vipers B v Liverpool B

v

LJMU Falcons A v Wigan Seahawks (M)

v