Royals (W) v Hoylake Hurricanes

v

Wallasey FOB v Liverpool

v

Royals (M) v Knutsford (M)

v

Wallasey FOB v Knutsford (M)

v

Fairfield OG v Chester

v

Royals (M) v Wallasey FOB

v

Royals (M) v Wigan Seahawks (M)

v

Wallasey FOB v LJMU Falcons A

v

Royals (M) v Liverpool

v

Royals (W) v Wirral U15

Postponed from 13/01/22 by Royals

v