Hoylake Hurricanes v Frodsham (W)

v

Hoylake Hurricanes v Wirral B

v

Hoylake Hurricanes v Royals (W)

v

Hoylake Hurricanes v Warrington (W)


Warrington only had 5 players.

v

Hoylake Hurricanes v Wirral B

v

Hoylake Hurricanes v Royals (W)

Postponed from 20/01/20 by Royals

v

Hoylake Hurricanes v Frodsham (W)

v